top of page

Obchodní podmínky společnosti ELPIS s.r.o.

Obchodní podmínky:  

ELPIS s.r.o. – Pohřební ústav ELPIS

 

Identifikace dodavatele:

 

ELPIS s.r.o.

se sídlem Krystalová 470/7, Praha 9, PSC 196 00

identifikační číslo: 639 784 07

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka c. 40186

(dále jako dodavatel)

 

1.

1.1. Dodavatel poskytne, dodá a obstará na základě této smlouvy pohřební služby, související služby a v jejich rámci i zboží objednavateli a objednavatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit dodavateli sjednanou cenu ve lhůtách stanovených dodavatelem, nejpozději však 24 hodin před datem uskutečnění objednané služby či služeb nebo dodání zboží.

 

1.2. Ceníky dodavatele jsou součástí těchto obchodních podmínek a objednavateli jsou přístupné v provozovnách dodavatele a na webových stránkách dodavatele

https://www.e-pohreb.cz. Objednavatel potvrzuje, že ceníky i reklamační řád měl k dispozici a seznámil se s nimi při sjednávání a uzavření smlouvy.

 

1.3. Sjednané ceny jsou smluvní, bez daně z přidané hodnoty, která se k sazbám připočítává bud v sazbě snížené nebo v sazbě základní, vše v souladu s aktuálním zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

 

1.4. V případě nezbytné potřeby zajištění dalších, v čl. 9. nespecifikovaných služeb a zboží, prostřednictvím třetích osob za účelem realizace objednaných služeb a zboží, zavazuje se objednavatel uhradit dodavateli za tyto služby a zboží vynaložené prokazatelné náklady, a to i náklady dodatečné.

 

2.

2.1. Objednavatel se zavazuje na výzvu dodavatele zaplatit zálohu na konečnou cenu až do výše celé ceny včetně DPH a to při podpisu objednávky, ještě před plněním, zejména před odvozem zemřelého, obřadem apod. Nezaplacením dohodnuté zálohy nebo plné ceny objednatel neumožnuje jakoukoliv manipulaci se zemřelou osobou a případné vzniklé vícenáklady nezaplacením sjednané ceny jdou na vrub objednatele. Odmítne-li zálohu

zaplatit, sjednávají účastníci, že dodavatel je oprávněn neplnit služby a nebude v prodlení ze své strany. Náklady s tím spojené nese objednavatel.

 

3.

3.1. Dodavatel je oprávněn plnit sám nebo prostřednictvím svých dodavatelů a obchodních partnerů v České republice i v zahraničí.

 

3.2. Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy řídit se Ústavním pořádkem ČR, zákony ČR, mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána, právními předpisy vydanými na základě zákonů (předpisy o ochraně životního prostředí, ovzduší, vod apod.), nařízeními orgánů hygienické služby, provozním řádem a v jejich mezích nejprve nepochybnými pokyny zesnulého a není-li jich, pokyny objednavatele.

 

4.

4.1. Účastníci sjednávají, že dodavatel nemusí vyžadovat předchozí souhlas objednavatele, koná-li podle platných ustanovení právních předpisů.

 

4.2. Má-li být zemřelý zpopelněn, určuje místo a termín zpopelnění dodavatel, nebude-li účastníky sjednáno jinak… V případě nevyzvednutí urny objednavatelem do 1 kalendářního roku po kremaci, objednavatel souhlasí s uložením urny vsypem do společného hrobu, bez možnosti pozdějšího vyzvednutí urny v částce 2000,- CZK bez DPH za celý úkon. Faktura bude zaslána na adresu objednavatele.

 

4.3. Způsob přepravy zesnulého, jakož i druh pohřebního vozu určuje dodavatel, nebude-li účastníky sjednáno jinak.

 

4.4. Při přepravě zesnulých z míst úmrtí či nálezu používá dodavatel přepravní (transportní) speciální rakve, hygienické vaky, transportní lehátka a další technické prostředky podle vlastní volby, jsou-li k tomu výrobcem či dodavatelem určeny.

 

4.5. Účastníci sjednávají, že dodavatel určuje druh rakve a její úpravu, zejména použití kovové vložky, absorpčních a dezinfekčních látek, např. dle nařízení orgánu hygienické služby apod.

Výslovně účastníci sjednávají, že kovová vložka do rakve musí být použita vždy:

a) při převozu zesnulého trvajícím více než šest hodin

b) při počínající nebo okamžité autolýze těla zesnulého

c) při mezinárodním převozu zesnulého

d) při úmrtí na určené infekční nemoci (např. AIDS, tyfus, žlutá zimnice, tuberkulosa, brucelóza, cholera, žloutenka)

 

4.6. Objedná-li po zatavení zesnulého objednavatel jinou, zejména kvalitnější rakev, zavazuje se dodavateli zaplatit jednak novou rakev, úkony spojené s novým zatavením, jakož i náklady nutné ke zničení původní rakve. Původní rakev zničí dodavatel zpopelněním v součinnosti se svými dodavateli služeb kremačních na náklady objednavatele.

 

4.7. Poskytuje-li dodavatel v rámci služeb plnění, v jehož rámci má dojít k přechodu vlastnictví věci z dodavatele na objednavatele, sjednávají účastníci smlouvy, že vlastnictví přejde z dodavatele na objednavatele až úplným uhrazením ceny zahrnující i daň z přidané hodnoty a příslušenství ceny, zejména úroky z prodlení (tzv. výhrada vlastnictví).

Bude-li objednavatel v prodlení s plněním (úhradou ceny), zavazuje se objednavatel zaplatit tzv. nájemné, např. za rakev, ve výši stanovené v ceníku, přičemž v ceníku určená částka je jednorázová a je plněním objednavatele za využívání např. rakve po dobu, kdy je rakev s příslušenstvím využívána, ale je stále ve vlastnictví dodavatele.

 

5.

5.1. Dodavatel má vydán reklamační řád. Objednatel se s tímto řádem seznámil. Účastníci se budou tímto reklamačním řádem, který je objednavateli k nahlédnutí v provozovnách dodavatele a na webových stránkách dodavatele – https://www.e-pohreb.cz, řídit, včetně lhůt a způsobu reklamací vad služeb a zboží.

 

6.

6.1. Dojde-li v době plnění z této smlouvy k nabytí účinnosti platných ustanovení právních předpisu ovlivňujících plnění této smlouvy, sjednávají účastníci, že dodavatel se bude řídit těmito ustanoveními, i kdyby byla v rozporu s obsahem sjednané smlouvy, nebude-li účastníky v rámci těchto pravidel ujednáno dodatečně něco jiného.

 

6.2. Dodavatel neodpovídá objednateli za škody a újmy majetkové či nemajetkové povahy, splní-li vše, co bylo lze důvodné předvídat, zajistit a provést, vznikly-li zásahem na dodavateli nezávislým nebo v důsledku vyšší moci. Takovými okolnostmi jsou například nařízení pitvy zesnulého lékařem nebo orgány činnými v trestním řízení v ČR a v zahraničí, jakýkoliv zásah statní moci v ČR i cizí zemi, nepředvídatelné povětrnostní podmínky, stávky, uzavření území v důsledku epidemií, živelných pohrom, výjimečného či válečného stavu, uzavření hranic, neprůjezdnost silnic, dálnic, mostu, průsmyků, tunelů, havárie vozidel, letadel, lodí, demonstrací, stávek apod.

 

6.3. Dodavatel má právo náhradního plnění v podobě náhradního zboží obdobné kvality.

 

7.

7.1. Při svém prodlení při plnění této smlouvy se objednavatel zavazuje zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši rovnající se výši těchto úroků podle příslušného právního předpisu, tj. nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, kdy došlo s účinností od 1. ledna 2014 ke změně stanovení úroků z prodlení, která zní: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

 

7.2. Účastníci pro případ prodlení s úhradou ceny za objednané a poskytnuté zboží a služby specifikované bodem 9., za služby a zboží dle bodu 1.4 a dodavatelem třetím osobám uhrazené nezbytné související služby a zboží dle bodu 1.5, touto smlouvou sjednávají smluvní pokutu ve výši rovnající se dvojnásobku neuhrazené částky, na kterou má dodavatel v souladu se smlouvou a těmito podmínkami nárok.

 

7.3. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého dne ode dne povinnosti objednavatele zaplatit, a to bez výzvy dodavatele, který však může sám nebo po jednáni s objednavatelem, od vymáhání smluvní pokuty ustoupit zcela nebo zčásti, dohodne-li se na tom písemně s objednavatelem.

 

7.4. Zaplacením z úroku z prodlení a smluvní pokuty není dotčena případná odpovědnost objednavatele za škodu dodavateli, dojde-li k ní a přesahuje-li výši úroku a smluvní pokuty.

 

8.

8.1. Není-li mezi účastníky sjednáno něco jiného, řídí se jejich vztahy příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku

 

8.2. Objednavatel touto smlouvou zmocňuje a dodavatel zmocnění přijímá, aby převzal tělo v místě jeho uložení a nakládal s ním podle smlouvy a těchto obchodních podmínek a obecně závazných právních předpisů.

Na požádání dodavatele se objednavatel zavazuje udělit plnou moc zvláštní listinou jak pro plnění v CR, tak zejména v zahraničí, i v cizích jazycích, a je-li to nutné, zavazuje se nechat svůj podpis na plné moci notářsky ověřit, vše na své náklady.

 

8.3. Smlouva je uzavřena ve dvou stejnopisech, všechny mají platnost originálu, na formátu A4. Jeden stejnopis přebírá ihned po uzavření smlouvy objednavatel jako zakázkový list a daňový doklad (fakturu), jeden stejnopis si ponechá dodavatel pro svoji obchodní a účetní evidenci

 

8.4. Účastníci prohlašují, že se na obsahu této smlouvy shodli, že si smlouvu přečetli, že odpovídá jejich pravé, svobodné, vážné a dobrovolné vůli, že ji neuzavřeli ve stavu tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Objednavatel prohlašuje na svou čest, že v době podpisu smlouvy je příčetný. Na důkaz výšeuvedeného smlouvu vlastnoručně podepisují.

8.5 Popis a cena objednávaných služeb a zboží zajišťovaných dodavatelem.

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY: ELPIS s.r.o. – webové rozhraní https://www.e-pohreb.cz.

9.1 pro poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.e-pohreb.cz Přečtěte si, prosím, pozorně níže uvedené obchodní podmínky. Dokončením objednávky a jejím odesláním spotřebitel stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či koupě zboží. Smlouva je účinná v okamžiku, kdy po dokončení objednávky bude dodavatelem spotřebiteli doručeno přijetí této objednávky (akceptace). Identifikace dodavatele: ELPIS s.r.o. se sídlem Krystalová 470/7, Praha 9, PSČ 196 00 identifikační číslo: 639 784 07 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 40186, viz ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) ELPIS s.r.o., se sídlem Krystalová 470/7, 19600 Praha 9, identifikační číslo: 63978407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 40186 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či dodání zboží (dále jen „Obstaravatelská smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu, jehož je dodavatel provozovatelem. Internetový obchod je dodavatelem provozován na internetové adrese www.e-pohreb.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

9.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky, kterou provozuje a k nabídce svých služeb a zboží užívá dodavatel a umístěné na adrese www.e-pohreb.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

9.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

9.4. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.5. Službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí: „Poskytnutí pohřebních služeb bez obřadu či s obřadem, k jejichž objednávce dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu a které spočívají v převzetí těla zesnulého, smutečním obřadu, zpopelnění těla a uložení popele do urny, uložení do hrobu atd. Dále v zajištění úmrtního listu či v dalších individuálních požadavcích spotřebitele.“

9.6. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí: „Zboží, které dodavatel nabízí prostřednictvím webového rozhraní k prodeji, přičemž se jedná zejména o zboží pohřebního charakteru.“

Uzavření smlouvy

9.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje portfolio služeb a zboží, které jsou dodavatelem nabízeny k odběru a prodeji a to včetně cen dle jednotlivých druhů služeb a zboží. Ceny nabízených služeb a zboží jsou uvedeny v koncové objednávce včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka služeb a jejich cena zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, kdy spotřebitel objedná služby či zboží na základě individuální nabídky dodavatele prostřednictvím příslušného formuláře, či telefonického kontaktu.

9.8. Veškeré nabídky služeb a zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb a zboží.

9.9. Pro objednání služeb vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: • objednávaných službách webového rozhraní obchodu, • místo, kde se zesnulý nachází, přičemž uvedená cena platí pouze pro území hl. města Prahy, pokud se zesnulý nachází jinde, dojde k navýšení ceny     • individuální požadavky spotřebitele s odkazem na příslušnou nabídku dodavatele, společně s akceptací navržené ceny, • způsobu úhrady ceny objednaných služeb, údaje o převzetí předmětu smlouvy,, • informace o nákladech spojených s poskytnutím služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

9.10. Pro objednání zboží vyplní spotřebitel závazně objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: • objednávaném zboží, jeho číselném označení a počtu webového rozhraní obchodu, • způsobu úhrady ceny objednaného zboží, • údaje o způsobu převzetí či dodání zboží, • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“), • informace o místu, datu a čase pohřbu, • informace o objednavateli pohřbu, • informace o zemřelé osobě.

9.11. Před zasláním objednávky dodavateli je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky spotřebitel vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle spotřebitel dodavateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa spotřebitele“).

9.12. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (specifické požadavky) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

9.13. V případě žádosti spotřebitele o nadstandardní služby, například nadstandardní úpravy zesnulého, je spotřebitel povinen uvést tyto požadavky na nadstandardní služby již v objednávkovém formuláři.

9.14. Smluvní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem vzniká doručením přijetí písemné akceptace objednávky učiněné spotřebitelem, nebo potvrzením upravené objednávky. Akceptaci objednávky může dodavatel zaslat spotřebiteli i elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele.

9.15. Spotřebitel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

9.16. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

Cena služeb a platební podmínky

9.17. Cena objednání pohřbu spotřebitelem, jak stanoveno v rámci webového rozhraní obchodu, je platná pouze za splnění všech následujících předpokladů zároveň: • k objednávce služeb dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu, • v případě nepředání ošacení pro zesnulého do 48 hodin od úmrtí zesnulého, dodavatel poskytne zesnulé osobě rubáš, • k úmrtí zesnulého došlo na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ, • tělo zesnulého se nachází na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ, • objednatel pohřbu je osoba příbuzná či osoba oprávněná k obstarání záležitostí souvisejících se zajištěním pohřbu zesnulého, • objednatel bere na vědomí, že pokud kdokoliv objednal jakékoliv pohřební služby na předmětnou zesnulou osobu u jakékoliv pohřební služby dříve než on, stává se od počátku neuskutečnitelnou ze strany dodavatele, avšak objednatel je povinen uhradit případné náklady dodavateli s tím spojené.

9.18. V případě nesplnění všech obchodních podmínek, či individuálních požadavků spotřebitele ve vztahu k poskytovaným službám, učiní dodavatel spotřebiteli nabídku služeb telefonicky, či prostřednictvím elektronické pošty, a to včetně ceny za služby. Kompletní ceník všech aktivit dodavatele je k nahlédnutí ve všech provozovnách dodavatele a na webových stránkách dodavatele. Objednávka proběhne v souladu s těmito obchodními podmínkami prostřednictvím k tomu určeného objednávkového formuláře na webovém rozhraní, kdy spotřebitel odkáže objednávky na nabídku učiněnou mu dodavatelem v rámci webového rozhraní a dokončením objednávky vyjádří svůj zájem na odběru individuálně sjednaných služeb a souhlas s jejich cenou, případně tento souhlas vyjádří telefonicky a potvrdí jej elektronicky, či osobním podpisem objednávky.

9.19. Cenu služeb či zboží a případné náklady spojené s poskytnutím služeb dle smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb může spotřebitel uhradit dodavateli následujícími způsoby: • v hotovosti, zejména v kterékoliv z provozoven dodavatele, které se nalézají na adresách na www.krematorium.cz, • bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 202116925/0600, vedený u banky MONETA (dále jen „účet dodavatele“), • bezhotovostně platební kartou v kterékoliv z provozoven dodavatele, • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

9.20. Spotřebitel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit dodavateli sjednanou cenu ve lhůtách stanovených dodavatelem, nejpozději však 24 hodin před datem splatnosti - obřadem nebo termínem plnění.

9.21. V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen při úhradě ceny za služby uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

9.22. Případné slevy z ceny zboží, či služeb poskytnuté dodavatelem spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

9.23. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel spotřebiteli po uhrazení ceny za služby a spotřebitel ho převezme osobně od dodavatele, případně jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu spotřebitele.

9.24. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu, nebo jím zplnomocněná osoba. Urna je k dispozici do 20-ti dní od konání zpopelnění (kremace). Datum zpopelnění se spotřebitel dozví z faktury a obstaravatelské smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že datum zpopelnění se může změnit.

Odstoupení od smlouvy

9.25. Spotřebitel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit dodavateli sjednanou cenu ve lhůtách stanovených dodavatelem, nejpozději však 24 hodin před datem splatnosti - obřadem nebo termínem plnění. V případě odstoupení od smlouvy bude případná záloha zaslána dodavatelem spotřebiteli zpět prostřednictvím poštovní poukázky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a to do 5 dnů ode dne učinění oznámení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že v tomto případě služba nebude realizována a vzniklé náklady půjdou na vrub objednavatele.

9.26. Spotřebitel bere na vědomí, že odstoupit od smlouvy lze pouze v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) obč. zák , jestliže byly služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) obč. zák , jestliže bylo zboží upraveno podle přání spotřebitele.

9.27. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.26 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obč. zák. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele.

9.28. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.27 obchodních podmínek se část smlouvy týkající se navráceného zboží od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do 4 pracovních dnů od odeslání odstoupení od části smlouvy dodavateli. V případě, že spotřebitel poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200,-Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše prodejní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoužité, nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

9.29. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle čl. 9.27 obchodních podmínek je dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není použito, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

9.30. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.27 obchodních podmínek vrátí dodavatel kupní cenu spotřebiteli nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 9.27 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit cenu v hotovosti již při vracení zboží spotřebitelem.

9.31. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení části ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 9.28 obchodních podmínek je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení části ceny.

 

Stornovací poplatek

9.32. V případě, že spotřebitel po objednání služeb požádá o změnu sjednaných a objednaných služeb či projeví zájem o ukončení smlouvy dohodou, je dodavatel oprávněn účtovat zvláštní poplatek a to následujícím způsobem:                                                           a) V době nepřesahující 24 hodin před započetím kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 50% z její celkové ceny včetně DPH

b) V době kratší než 24 hodin před započetím kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 80 % z její celkové ceny včetně DPH

 

Odpovědnost za vady, Záruka

9.33. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

9.34. Dodavatel odpovídá spotřebiteli za to, že dodávané služby a zboží je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že dodané služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou a prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem ELPIS s.r.o.  popisované, nebo na základě jimi dodaných informací očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.35. Práva z vadného plnění může objednatel uplatnit v souladu s ustanovením § 2099 a násl. obč. zákoníku.

9.36. Zboží musí mít při předání objednateli ujednané množství, jakost a provedení v souladu se smlouvou, případně množství a jakost vhodnou pro daný účel.

9.37. Práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje spotřebitel u dodavatele na adrese jeho sídla.

Další práva a povinnosti smluvních stran

9.38. Spotřebitel se zavazuje, že po učinění objednávky neučiní objednávku na stejné služby nebo zboží u jiné pohřební služby. V případě, že se tak stane je spotřebitel povinen uhradit storno poplatek dle článku 9.32.

9.39. Spotřebitel nabývá vlastnictví k dodanému předmětu smlouvy v okamžiku jeho převzetí.

9.40. Spotřebitel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Spotřebitel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.41. Spotřebitel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

9.42. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu ke spotřebiteli vázán příslušnými zákonnými normami.

9.43. Spotřebitel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.44. Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.45. Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů dodavatelem: Jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.46. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení spotřebiteli.

9.47. Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

9.48. Zpracováním osobních údajů spotřebitele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě pracovníků zajišťující provedení pohřbu nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám.

9.49. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.50. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Spotřebitel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele.

9.51. V případě, že by se spotřebitel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 9.10) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost spotřebitele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má spotřebitel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění spotřebitele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.52. Požádá-li spotřebitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.53. Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele na elektronickou adresu spotřebitele.

 

Doručování

9.54. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Spotřebiteli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.55. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,  v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Závěrečná ustanovení

9.56. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.57. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. V případě právního stavu neřešeného obchodními podmínkami v bodu 9.1 – 9.59, se řeší předmětný právní vztah obchodními podmínkami ELPIS s.r.o. – Pohřební ústav ELPIS v bodech 1 – 8.4 nebo občanským zákonem v platném znění.

9.58. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě.

Adresa pro doručování:

ELPIS s.r.o., Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9, adresa elektronické pošty reditelstvi@elpis.cz, telefon 602 200 700.

9.59. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01-01-2019

Informační povinnost

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato 

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“ 

Dle zákona o evidenci tržeb informujeme: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET evidujeme v běžném režimu.

V Praze, dne 01-01-2021                                                                                                David Borovička, jednatel ELPIS s.r.o.

Payment Methods
bottom of page